İzoleli Ek Muflar

Ürün Kodu Kablo Kesiti mm² Ebatlar Ambalaj
L D D1
EM 1 0,50-1,5 25 3,9 1,7 200
EM 2 1,5-2,5 26 4,5 2,3 200
EM 3 4,0-6,0 27 6,2 3,4 100